ناتاشا مک کارتی

ناتاشا مک کارتی

ناتاشا مک کارتی مشاور سیاست در آکادمی سلطنتی مهندسی بریتانیا و عضو گروه برنامه ریزی برای کارگاه بین المللی فلسفه و مهندسی است.

کتاب های ناتاشا مک کارتی

دیباچه ای بر مهندسی