ریچارد والنتیس

ریچارد والنتیس

ریچارد والانتاسیس( متولد: 6 دسامبر 1946)استاد عهد جدید و ریشه های مسیحی در مدرسه الهیات ایلیف در دنور، کلرادو است. او نویسنده انجیل توماس و ویراستار زهد است. کتابهای گوگل

کتاب های ریچارد والنتیس

انجیل توماس