بهروز کریمی

بهروز کریمی

بهروز کریمی ، متولد 1346 ،استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های بهروز کریمی