زهرا صدری

زهرا صدری

زهرا صدری مترجم ایرانی متولد سال 1357 می باشد.

کتاب های زهرا صدری