تاد هرمان

تاد هرمان

تاد هرمان نویسنده، سخنران و مربی و کارآفرین آمریکایی می باشد.

کتاب های تاد هرمان

خود درونی