حمید آقا علی نژاد

حمید آقا علی نژاد

حمید آقا علی نژاد دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت معلم و مترجم ایرانی متولد سال 1346 می باشد.

کتاب های حمید آقا علی نژاد

عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش