عباسعلی گایینی

عباسعلی گایینی

عباسعلی گائینی دکتری فیزیولژی دانشگاه تربیت مدرس و مترجم ایرانی متولد سال 1336 می باشد.

کتاب های عباسعلی گایینی

روان شناسی فعالیت ورزشی


تغذیه ورزشی


زمان بندی تمرین های مقاومتی


قدرت و توان در ورزشکاران جوان


بیوشیمی ورزشی به زبان ساده


تغذیه ورزشی