تایگر روهولت

تایگر روهولت

تایگر روهولت، استادیار فلسفه در دانشگاه ایالتی مونتکلیر است. مقالات اخیر او در مجله زیبایی شناسی و نقد هنر و زیبایی شناسی معاصر منتشر شده است.

کتاب های تایگر روهولت

مفاهیم اساسی فلسفه ی هنر