مهدی آل علی

مهدی آل علی

مهدی آل علی(۱۳۷۵‏‫‏) مربی بین المللی بدنسازی  و دارای مدارک مربیگری حرفه ایی بدنسازی و فیتنس می باشد.

کتاب های مهدی آل علی