رابر نیوانر

رابر نیوانر

 رابر نیوانر مهندس هوافضا و خلبان ارتش آمریکا از مولفین کتاب‌های مرتبط با طرز تفکر نقادانه به شمار می‌رود.

کتاب های رابر نیوانر