اسماعیل تمیمی مالکی

اسماعیل تمیمی مالکی

ابوالفداء اسماعیل بن محمد تمیمی مالکی (1765 تا 1832) از شاگردان عمر المحجوب و از عالمان پرآوازه تونس است که در زمان نگارش کتاب قاضی و مدرس دانشگاه زیتونیه تونس بوده است. وی در سال 1814 صاحب فتوا می­شود و در سال 1827 ریاست فتوای مالکیه را عهده دار می­شود.

کتاب های اسماعیل تمیمی مالکی

هدیه های الهی