مارتین بالمر

مارتین بالمر

مارتین بالمر استاد جامعه شناسی در دانشگاه ساری انگلستان است. او همچنین مولف چخد کتاب و مقالاتی درباره تاریخچه تحقیقات جامعه‌شناسی بریتانیا می باشد.

کتاب های مارتین بالمر