سلینا پوریا‏‫

سلینا پوریا‏‫

سلینا پوریا‏‫ بانويي خوزستاني كه مدرك كارشناسي ارشد نگارگري را كسب كرده است و مدرس دانشگاه علمي كاربردي تهران مي باشد. او نمايشگاه هاي گوناگوني در زمينه نگارگري در تهران و ساير شهرستان هاي ايران برپا كرده است و به مواردي ارزشمند همچون مقام خادم قرآن از سوي موسسه بانوان قرآن پژوه در سال 1389، تقديرنامه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي به پاس شركت در نمايشگاه هاي خارج از كشور و مجوز اعزام دوماهه مطالعاتي در پاريس از موزه هنرهاي معاصر تهران را در سال 1392 كسب كرده است. او هم چنين پنج گواهينامه از دانشگاه هاي معتبر كشور اندونزي دريافت كرده است و كتابي با 35 اثر از ايشان در مسكو به چاپ رسيده است.

کتاب های سلینا پوریا‏‫