تام همپ

تام همپ

تام هیمپ مشاور نوآوری ارتباطات و هم افزایی آژانس پیشرو لندنی Naked Communications است. او نویسنده تبلیغات مرده است: زنده باد تبلیغات!

کتاب های تام همپ