بیل زیمرمن

بیل زیمرمن

بیل زیمرمن بیش از دوازده کتاب نوشته است که توسط خانواده ها، کودکان و مدارس استفاده می شود. او به عنوان سردبیر Newsday، یکی از بزرگ‌ترین روزنامه‌های کشور، بخش ویژه‌ای برای جوانان درباره رویدادهای جاری و سایر موضوعات ایجاد کرد که دو بار نامزد جایزه پولیتزر شده است.

کتاب های بیل زیمرمن