محمدرضا اسمخانی

محمدرضا اسمخانی

محمدرضا اسمخانی، متولد ۱۳۶۲، دانش‌آموخته فلسفه غرب از دانشگاه تهران و فلسفه علم از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران می باشد.

کتاب های محمدرضا اسمخانی