ام سوسا

ام سوسا

ام. سوسا نویسنده ای آمریکایی است. سوسا وقت خود را به سهیم شدن افکارش با دیگران در شبکه های اجتماعی مختلف اختصاص داده و همین کار، باعث شده مخاطبین زیادی پیدا کند. او در آثار و نوشته هایش زنان را ترغیب می کند تا ارزش واقعی خود را درک کنند و رفتارهای آسیب زا را کنار بگذارند.

کتاب های ام سوسا

دو راهی


رهایی


اشتباهات یک زن


مجموعه آثار ام.سوسا


اشتباهات یک مرد


رها کردن آسان نیست


مجموعه آثار ام سوسا