حسینعلی نوذری

حسینعلی نوذری

حسینعلی نوذری پژوهشگر و نظریه‌پرداز حوزه علوم سیاسی است. عمده شهرت وی به علت پژوهش در نظریات یورگن هابرماس و ترجمه و بررسی آن در سال‌های اخیر است. حوزه عمده مطالعات وی در حوزه نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت، مارکسیسم، پست مدرنیته، مدرنیته و تاریخچه احزاب سیاسی است. از وی آثار زیادی به فارسی برگردان شده که مهم‌ترین آن، بازاندیشی تاریخ از کیت جنکینز، هابرماس: نظریه انتقادی و سلامت از گراهام اسکمبلر و... است.

کتاب های حسینعلی نوذری