سهیلا خدامی

سهیلا خدامی

 دکتر سهیلا خدامی ف متولد 1360، دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریتدانشگاه خوارزمی است.

کتاب های سهیلا خدامی