جانمجایا سینها

جانمجایا سینها

جانمجایا سینها، رئیس «گروه مشاوره ی بوستون» در هند و عضو هیئت نوآوری موسسه ی هندرسون است. سینها از سال 2009 تا 2018، ریاست بخش آسیا و اقیانوسیه ی BCG را بر عهده داشته است.

کتاب های جانمجایا سینها