ماریون جید

ماریون جید

ماریون جید (Marion Jaide) متولد استرالیاست. تالیفات او همواره پیرامون موضوعاتی چون چاکراها، مدیتیشن، تمرکز حواس و... بوده است.

کتاب های ماریون جید