فریبرز افروزی

فریبرز افروزی

کتاب های فریبرز افروزی

آستریکس و دیگچه


آستریکس و پیشگو


آستریکس و داس طلایی


آستریکس در سرزمین گل


آستریکس و مهمانی ویژه


آستریکس در سوئیس


آستریکس و گوت ها


آستریکس و طلای سیاه


آستریکس و پیکت ها


آستریکس در اسپانیا


آستریکس در بلژیک


آستریکس در بازی های المپیک


آستریکس و وایکینگ ها


آستریکس و مامور رومی


آستریکس و سپر سردار بزرگ


آستریکس و پسرک


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.