سپیده شاملو

سپیده شاملو

سپیده شاملو کارشناسی زبان انگلیسی دارد. مدتی مقالاتی دربارهٔ سینما نوشت و با انتشار رمان انگار گفته بودی لیلی به عنوان داستان‌نویس مطرح شد.

کتاب های سپیده شاملو

انگار گفته بودی لیلی


دستکش قرمز


سرخی تو از من