آلوین راث

آلوین راث

آلوین راث، زاده ی 18 دسامبر 1951، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. راث استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورد است و در بخش اقتصاد و تجارت دانشگاه هاروارد نیز تدریس می کند. او در سال 2017، رئیس «انجمن اقتصاد آمریکا» بود. راث در سال 2012، جایزه ی یادبود نوبل علوم اقتصادی را به صورت مشترک با لوید شیپلی دریافت کرد.

کتاب های آلوین راث

چه چیز به چه کس می رسد چرا