کاوان بشیری

کاوان بشیری

کتاب های کاوان بشیری

ما دروغگو بودیم


مزایای منزوی بودن


بیشتر بخوانید

«مزایای منزوی بودن» آشوب های رستگاری بخش نوجوانی

این داستان، ماجرای پسری درون گرا و منزوی به نام چارلی را روایت می کند که با مشکلاتی از گذشته ی خود در نبرد است.