جواد فرید

جواد فرید

کتاب های جواد فرید

نیچه و حافظ شیرازی


دست های آزاد


به سوی شعرهای با شکوه


منزلگاهی بر زمین


آلبر کامو از شورش تا عشق


یادبودهای جزیره سیاه


مجموعه اشعار لویی آراگون


خط نگاری ها و آلکل ها