ریچارد برینزلی شریدان

ریچارد برینزلی شریدان

کتاب های ریچارد برینزلی شریدان

مدرسه ای برای آبروریزی


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.