سید آیت حسینی

سید آیت حسینی

سید آیت حسینی متولد سال 1361، استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای دکتری ، دانشگاه توکیو ، زبان‌شناسی (آموزش زبان ژاپنی) (۱۳۸۹-۱۳۹۳)،
کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زبان‌شناسی همگانی (۱۳۸۴-۱۳۸۷) و کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات ژاپنی (۱۳۷۹-۱۳۸۴) است.

کتاب های سید آیت حسینی

داستان نویسی به مثابه شغل


وابی و سابی


تجدد ژاپن امروز