فرانک ترنتمان

فرانک ترنتمان

فرانک ترنتمن استاد تاریخ در گروه تاریخ، ادبیات کلاسیک و باستان شناسی در کالج بیرکبک، دانشگاه لندن است. وی متخصص تاریخ مصرف (یک مفهوم مهم در علم اقتصاد) می باشد. وی در دانشگاه هامبورگ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن و در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و در آنجا دکترای خود را به پایان رساند. وی در دانشگاه پرینستون و در دانشگاه بیلیفلد تدریس کرده است.


کتاب های فرانک ترنتمان