حسن قاسم زاده

حسن قاسم زاده

حسن قاسم زاده مترجم ایرانی متولد سال 1311 می باشد.

کتاب های حسن قاسم زاده