دنیای نو

انتشارات دنیای نو

کتاب های انتشارات دنیای نو

میدل مارچ


۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ تومان

خاموشی دریا


۶,۵۰۰ | ۵,۲۰۰ تومان

خاندان بودن بروک


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان

کودکی و جوانی


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

سمفونی پاستورال


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

پرواز کن کبوترم


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

من یک درختم


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

روزهای ممنوع ما


۱۸,۵۰۰ | ۱۴,۸۰۰ تومان

ژان کریستف (چهار جلدی)


۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ تومان

مارتین ایدن


۳۷,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ تومان

داستانک ها


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

بهترین اشعار نیچه


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

چشمانت را با حسرت می بوسم


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

آسمان مانند دستهای توست


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

مناظر انسانی سرزمین من


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

ماندارن ها


۵۰,۰۰۰ تومان

کاری


۹,۸۵۰ تومان