بان

انتشارات بان

کتاب های انتشارات بان

جان غریب


جهان های هنری


مطالعات فمینیستی فیلم


باریکه راه امید


خوش بینی ورای نومیدی


فرهنگ بان 7


انتقادی و بالینی


فرهنگ بان 4


ادبیات جهان چیست؟


درباه ی عشق


جا مانده ها


فرهنگ بان 6


لندنی های تنها


بینایی و مدرنیته


سرمه ی خفا


فرهنگ بان 5


درآمدی بر فلسفه ی موسیقی


اکران مدرنیسم


الف 88


رخ


اضطراب های نوآر


کارگردانی و دراماتورژی


بریدگی


سوژه ی لاکانی


درآمدی بر ایدئولوژی


چرا روانکاوی


از خود بیگانگی انسان مدرن


فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


کلمات اخلال گر


مغز یک صفحه نمایش است


وجدان زنو


وزن چیزها


معنای زندگی


سورمه سرا


فرهنگ بان 1


فرهنگ بان 2


کوچ شامار


رنو 5


مارسل دوشان


تاریخ نو


بیست دقیقه در منهتن


هالیوود پست مدرن


از منظر تئاتریکالیته


شهریاری ناممکن


نظریه در حاشیه


فرهنگ بان 3


سرطان جن


مکیناس


نامه ی سرمدی


بایگانی و تن


درباره نگریستن


سردی و شقاوت