بان

انتشارات بان

کتاب های انتشارات بان

بیست دقیقه در منهتن


مارسل دوشان


تاریخ نو


نظریه در حاشیه


هالیوود پست مدرن


از خود بیگانگی انسان مدرن


وجدان زنو


مغز یک صفحه نمایش است


وزن چیزها


سوژه ی لاکانی


سه پژوهش در جامعه شناسی هنر


درآمدی بر ایدئولوژی


نامه ی سرمدی


چرا روانکاوی


فوکو و ادبیات داستانی


بایگانی و تن


انتقادی و بالینی


درباره نگریستن


سرطان جن


معنای زندگی


سورمه سرا


شهریاری ناممکن


از منظر تئاتریکالیته


سردی و شقاوت


فلسفه هنر از دیدگاه مارکس