بان

انتشارات بان

کتاب های انتشارات بان

اکران مدرنیسم


الف 88


رخ


اضطراب های نوآر


کارگردانی و دراماتورژی


بریدگی


چرا روانکاوی


وجدان زنو


سورمه سرا


رنو 5


مارسل دوشان


تاریخ نو


نظریه در حاشیه


بیست دقیقه در منهتن


از خود بیگانگی انسان مدرن


هالیوود پست مدرن


از منظر تئاتریکالیته


شهریاری ناممکن


فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


درآمدی بر ایدئولوژی


انتقادی و بالینی


سرطان جن


کلمات اخلال گر


مغز یک صفحه نمایش است


سه پژوهش در جامعه شناسی هنر


وزن چیزها


معنای زندگی


سوژه ی لاکانی


نامه ی سرمدی


در سید خندان کسی را نمی کشند


بایگانی و تن


فوکو و ادبیات داستانی


درباره نگریستن


سردی و شقاوت