مبلغان

انتشارات مبلغان

کتاب های انتشارات مبلغان

هنر تدوین فیلم


مدیریت موفق در دوران تغییر


هنر خدمت به مشتری


ساختن یک نام تجاری در 30 روز


اسرار فروشندگی موفق


بازاریابی از صفر تا صد


تئوری های فروش موفق


رازهای تبلیغات


اجرای راهبرد


مدیریت درآمد


پایان عصر بازاریابی سنتی


تدوین هدف ها


رهبری کارکنان


ارتباط رو در رو


خریدشناسی


یک کشور یک شرکت نیست


انگیزش


معیار های استخدام و اخراج


مدیریت راهبردی نام تجاری