مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

بادبادک باز


۳۰,۰۰۰ تومان

همه ی نام ها


۲۲,۵۰۰ تومان

وداع با اسلحه


۳۳,۰۰۰ تومان

روزهای برمه


۲۰,۰۰۰ تومان

پرواز شبانه


۱۰,۰۰۰ تومان

شرق بهشت


۴۵,۰۰۰ تومان

اسب سرخ


۱۳,۵۰۰ تومان

1984


۱۷,۵۰۰ تومان

مرشد و مارگریتا


۴۹,۰۰۰ تومان

کالیگولا


۱۱,۰۰۰ تومان

دادگسترها


۱۰,۰۰۰ تومان

دست های آلوده


۱۲,۵۰۰ تومان

پزشک قانونی


۱۴,۵۰۰ تومان

باغ وحش شیشه ای


۱۴,۰۰۰ تومان

نفوس مرده


۴۰,۰۰۰ تومان

مادام بواری


۴۰,۰۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۳,۰۰۰ تومان

موسیقی شب


۲۹,۰۰۰ تومان

سگ ولگرد


۱۰,۰۰۰ تومان

مسخ


۱۲,۰۰۰ تومان

سرگذشت کندوها


۶,۵۰۰ تومان