مجید (به سخن)

انتشارات مجید (به سخن)

کتاب های انتشارات مجید (به سخن)

شیر فروش


۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب مقدس نئون


۱۶,۰۰۰ تومان

دعای دریا


۱۳,۵۰۰ تومان

ابله (دو جلدی)


۱۲۵,۰۰۰ تومان

موسیقی شب


۲۹,۰۰۰ تومان

صورت جلسه


۱۲,۰۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۳,۰۰۰ تومان

مرشد و مارگریتا


۷۵,۰۰۰ تومان

کالیگولا


۱۶,۰۰۰ تومان

اشتباهات یک زن


۱۶,۰۰۰ تومان

مرگ شادمانه


۱۸,۰۰۰ تومان

عقاید یک دلقک


۳۰,۰۰۰ تومان

بیگانه


۱۴,۰۰۰ تومان

طاعون


۳۵,۰۰۰ تومان

غرب زدگی


۲۰,۰۰۰ تومان

کوری


۳۰,۰۰۰ تومان

دختر کشیش


۱۸,۰۰۰ تومان

1984


۲۲,۰۰۰ تومان

دادگسترها


۱۰,۰۰۰ تومان

پزشک قانونی


۲۰,۰۰۰ تومان

باغ وحش شیشه ای


۱۴,۰۰۰ تومان

آرزوهای بزرگ


۷۰,۰۰۰ تومان

حکایت دو شهر


۴۵,۰۰۰ تومان

بازی دروغ


۴۵,۰۰۰ تومان

خاطرات خفته


۱۰,۰۰۰ تومان

مردمان فرودست


۱۷,۰۰۰ تومان

رستاخیز


۷۰,۰۰۰ تومان

سقوط


۱۵,۰۰۰ تومان

گتسبی بزرگ


۱۳,۹۰۰ تومان

روزهای برمه


۴۰,۰۰۰ تومان

قلعه حیوانات


۸,۰۰۰ تومان

بادبادک باز


۴۵,۰۰۰ تومان

خوشه های خشم


۷۰,۰۰۰ تومان

اسب سرخ


۱۳,۵۰۰ تومان

نفوس مرده


۶۰,۰۰۰ تومان

وداع با اسلحه


۳۳,۰۰۰ تومان

شازده کوچولو


۱۲,۵۰۰ تومان

پیک جنوب


۱۱,۰۰۰ تومان

خلبان جنگ


۱۳,۰۰۰ تومان

زمین آدم ها


۱۴,۰۰۰ تومان

دست های آلوده


۱۲,۵۰۰ تومان

شرق بهشت


۷۰,۰۰۰ تومان

سوءتفاهم


۱۴,۰۰۰ تومان

همه ی نام ها


۳۵,۰۰۰ تومان

پرواز شبانه


۱۰,۰۰۰ تومان

دژ


۲۷,۵۰۰ تومان

خسی در میقات


۱۰,۰۰۰ تومان

توفان


۱۲,۵۰۰ تومان

انزجار


۱۲,۵۰۰ تومان

سفر به دوزخ


۱۳,۹۰۰ تومان

در کام نهنگ


۲۸,۰۰۰ تومان

دید و بازدید


۱۰,۰۰۰ تومان

مادام بواری


۵۵,۰۰۰ تومان

چهل طوطی


۶,۰۰۰ تومان

گروه محکومین


۱۲,۰۰۰ تومان

مسخ


۱۲,۰۰۰ تومان

سگ ولگرد


۱۲,۰۰۰ تومان