ادبیات رمان نو

ادبیات رمان نو

رمان نو، یکی از جنبش های ادبی معاصر غرب است که همگام با تحولات اجتماعی و سیاسی در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ در فرانسه شکل گرفت و هم زمان به انتقاد از شیوه های بیان واقع گرایانه و کلاسیک در رمان پرداخت. رمان نو که در میان انگلیسی زبانان بیشتر به ضد رمان شهرت دارد، با انتقاد از عناصر سنتی روایت داستان مانند شخصیت، حادثه و طرح، بر آن بود تا با تأکید بر لزوم تحول دائمی در ادبیات، گونه ای نو از روایت داستانی را ابداع و معرفی کند که با اوضاع اجتماعی و زندگی جدید انسان، هم خوانی بیش تری داشته باشد.

کتاب های ادبیات رمان نو
معرفی چند اثر
معرفی کتاب عاشق
صیقل خورده و منسجم مثل یک مروارید.
Boston Herald