داستان نمادین

داستان نمادین

داستان های نمادین، داستان هایی هستند که در آن ها، مفاهیم و کیفیت اخلاقی یا عمل روحی و روشنفکرانه در قالب عمل در می آید. داستانی می تواند نمادین باشد که در آن، مفهوم یا عقیده ای، نماد چیز دیگری قرار گیرد و محتوای آن، خواننده را به چیزی بیشتر از خود داستان راهنمایی کند. داستان های نمادین، گاهی با داستان های سورئالیستی درهم می آمیزند چرا که هر دو از جهانی صحبت می کنند که با احساس ها و رازها و غرایب و رویاها سر و کار دارد و همه چیز، بازتاب، تضاد و دگرگونی خود را در همه جا پیدا می کند.

کتاب های داستان نمادین
معرفی چند اثر
معرفی کتاب ریشه های آسمان
درامی عجیب، بسیار راضی کننده و تأثیر گذار.
Kirkus Reviews