داستان نمادین

داستان نمادین

داستان های نمادین، داستان هایی هستند که در آن ها، مفاهیم و کیفیت اخلاقی یا عمل روحی و روشنفکرانه در قالب عمل در می آید. داستانی می تواند نمادین باشد که در آن، مفهوم یا عقیده ای، نماد چیز دیگری قرار گیرد و محتوای آن، خواننده را به چیزی بیشتر از خود داستان راهنمایی کند. داستان های نمادین، گاهی با داستان های سورئالیستی درهم می آمیزند چرا که هر دو از جهانی صحبت می کنند که با احساس ها و رازها و غرایب و رویاها سر و کار دارد و همه چیز، بازتاب، تضاد و دگرگونی خود را در همه جا پیدا می کند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان نمادین
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟