داستان هستی گرایانه

داستان هستی گرایانه

هستی گرایی، اگزیستانسیالیسم یا باور به اصالت وجود، مفهومی است که در آن می کوشند تا نشان بدهند چه تفاوتی میان وجود یا بودن انسان در این دنیا با سایر شکل های هستی وجود دارد. داستان های هستی گرایانه معمولا چهار ویژگی اصلی در خود دارند: تصادفی بودن هستی، آزادی، مسئولیت و اصالت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان هستی گرایانه

خانواده پاسکوآل دوآرته


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1989

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر