هنری

کتاب های هنری عمدتا به شرح چگونگی خلق آثار دیداری، شنیداری، نمایشی و سایر قالب های هنری، توضیح جنبه های مختلف یک اثر هنری، زندگی هنرمندان بزرگ و تأثیرگذار تاریخ، نقد هنری، مطالعه ی تاریخ هنر، بررسی جنبه های زیبای شناسانه ی آثار هنری و دیگر حوزه های مربوط به هنر می پردازند.

کتاب های هنری

کتاب هنر همچون درمان


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب صید ماهی بزرگ


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب زیبایی شناسی


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هنر همچون درمان
دوباتن نشان می دهد هنر چگونه می تواند راهنما و تسلی بخش ما باشد و در طول این مسیر، به ما کمک می کند که هم هنر و هم خودمان را بهتر بشناسیم.
Goodreads
معرفی کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی
مجموعه ای بسیار ارزشمند.
Review of Metaphysics
معرفی کتاب هنر در گذر زمان
مرجعی بسیار ارزشمند.
Amazon