دهه 1610 میلادی

دهه 1610 میلادی

در این دهه، گالیله برای اولین بار چهار قمر مشتری را مشاهده کرد، پادشاه فرانسه، هنری چهارم به قتل رسید، جنگ های متعددی چون جنگ دانمارک و سوئد و نبرد امپراتوری عثمانی و مجارستان درگرفت و ترجمه ی انگلیسی نیمه ی نخست کتاب دون کیشوت انتشار یافت.

کتاب های دهه 1610 میلادی

دن کیشوت


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کیمیاگر


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

دوشس ملفی


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کیمیاگر
این اثر به عنوان برجسته ترین نمایش کمدی در زبان انگلیسی توصیف شده است.
Barnes & Noble