نمایشنامه تاریخی

نمایشنامه های تاریخی، داستان خود را در بستر واقعه یا برهه ای تاریخی روایت می کنند و علاوه بر نقل اتفاقات داستانی، مخاطب خود را با بخشی مشخص از تاریخ آشنا می کنند.

کتاب های نمایشنامه تاریخی

کتاب ژاندارک


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ژاندارک
این اثر، امروزه نیز با قدرت طنین انداز است.
Guardian