کتاب صبح جادویی

The Miracle Morning
6 عادت صبحگاهی که زندگی تان را متحول می کند
کد کتاب : 16526
مترجم :
شابک : 978-6008124894
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 288
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2012
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 4 مهر

صبح جادویی
The Miracle Morning
کد کتاب : 28067
مترجم :
شابک : 978-6008534020
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 216
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2012
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 6 مهر

صبح جادویی در زندگی
The Miracle Morning
۶ عادتی که قبل از ساعت هشت، زندگی تان را متحول خواهد کرد
کد کتاب : 64164
مترجم :
شابک : 978-6009879762
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 199
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2012
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 53
زودترین زمان ارسال : 6 مهر

صبح جادویی
The Miracle Morning
کد کتاب : 60544
مترجم :
شابک : 978-6226247290
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 256
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2012
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

صبح معجزه آسا
The Miracle Morning
کد کتاب : 92740
مترجم : امیراحسان رضایی
شابک : 978-6008726401
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 240
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2012
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب صبح جادویی اثر هال الرود

کتاب "صبح جادویی" نوشته "هال الرود" میباشد که در آن از انرژی صحبت میکند که بسیاری از افراد بدنبال آن هستند تا بتوانند به واسطه آن زندگی خود را بهتر بسازند.او معتقد است در سحرخیزی انرژی وجود دارد که بواسطه آن حرکت های بسیاری میتوان در طول روز انجام داد.

تصور کنید صبحی از خواب بیدار میشدید و قادر بودید با انرژی فروانی که درون خود احساس میکنید قسمتی از زندگیتان را دستخوش تغییر قرار دهید.انرژی که سراسر وجودتان را گرفته است و با بشاشی خیره کننده مشغول کار های خود میشوید.

"الرود" معتقد است که این انرژی را با انجام دادن عاداتی میتوان بدست آورد.عاداتی که آنها را در قابل شش عادت جادویی در کتابش آورده است.او توضیح میدهد که چگونه با انجام دادن این شش عادت قبل از ساعت هشت صبح زندگیتان متحول میشود.

فصل اول کتاب "صبح جادویی" با عنوان "زمان بیدار شدن با تمام قواست" که در آن به کوتاه بودن زندگی اشاره میکند.

فصل دوم را "الرود" با عنوان صبح جادویی؛ زاده ی اوج ناامیدی از امید و ناامیدی صحبت میکند.

در فصل سوم با عنوان "بررسی حقیقی جامعه ی 95 درصدی" از کنار گذاشتن بهانه صحبت می کند.

"الرود" فصل چهارم را به اهمیت بیدار شدن در صبح اختصاص داده است و توضیح میدهد که چرا افراد از بیدار شدن در صبح ناراضی هستند و با توضیح مسائلی سعی بر حل کردن این چالش توسط ذهن افراد را دارد.

کتاب صبح جادویی

هال الرود
هال الرود (زاده 30 30 مه 1979) نویسنده آمریکایی ، نویسنده پرفروش ترین کتاب "The Miracle Morning" است. وی در کاماریلو ، کالیفرنیا متولد شد.
قسمت هایی از کتاب صبح جادویی (لذت متن)
مهمترین علت معمولی بودن و شکوفا نشدن همه توانائی ها و استعدادها - که مانع از آن می شود که 95 درصد مردم جامعه ما زندگی دلخواهشان را داشته باشند - این است که بیشتر مردم احساس نمی کنند ضرورت دارد خودشان را رشد و توسعه بدهند تا بتوانند زندگی شان را بهتر کنند. طبیعت انسان این است که با طرز فکر همه چیز یک روز درست می شود زندگی کند و فکر کند که زندگی خودش بهتر و رو به راه می شود. این بهتر شدن برای همه چطور است؟ این طرز فکر که همه چیز یک روز درست می شود همیشگی است و به زندگی پر از امروز و فردا کردن ها، استعدادهای شکوفا نشده و حسرت منجر می شود.

95 درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻘﻼ، ﺷﮑﺴﺖ و ﺣﺴﺮت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش را دارﯾﺪ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن در ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﯽ. ﻫﺮ روز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﻪ واﻗﻌﺎ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را دارﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﻋﺸﻖ، ﮐﺎﻣﺮواﯾﯽ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ آرزوﯾﺶ را دارﻧﺪ، ﺗﻼش و ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.