کتاب ترمیناتور 2 - روز داوری

The anatomy of a Screenplay
کالبدشکافی یک فیلمنامه