کتاب فهم طبقه

Understanding Class
کد کتاب : 36107
مترجم :
شابک : 978-9644164385
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 328
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 2015
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 1 مهر
اریک الین رایت
اریک اولین رایت (9 فوریه 1947 - 23 ژانویه 2019) جامعه شناس و مربی تحلیلی مارکسیستی آمریکایی، متخصص در طبقه بندی اجتماعی و آینده های جایگزین برابری طلبانه برای سرمایه داری بود. وی به دلیل انحراف از مارکسیسم کلاسیک در تقسیم طبقه کارگر به زیرگروه های قدرت متنوع و در نتیجه درجات مختلف آگاهی طبقاتی مشهور بود. رایت مفاهیم جدیدی را برای سازگاری با این تغییر دیدگاه از جمله دموکراسی عمیق و انقلاب بینابینی معرفی کرد.
قسمت هایی از کتاب فهم طبقه (لذت متن)
«ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﺮدآﻣﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۹۵ ﺗﺎ ۲۰۱۵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد: روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه ای ﮐﻪ روی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐـﺎر ﮐﺮده اﻧـﺪ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎتی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﯿﻨﺶ ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ؛ و ﺗﺤﻠﯿﻞ مسئله ی ﺳـﺘﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درباره ی ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺨﺴﺖ اﺳـﺖ، و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈـﺮی ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﺎوش می کند ﮐـﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘـﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ: ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ، ﭼـﺎرﻟﺰ ﺗﯿﻠـﯽ، اﮔـﻪ ﺳﻮرﻧﺴـﻦ و... روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ رﯾﺸـﻪای ﻋﻤﯿـﻖ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮاﯾﯽ دارد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿﭻﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روﯾﮑـﺮد ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و برخی آشکارا ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮایی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻟﺖ رودرروی دو روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا و ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا، درﺑﺎره ی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﻫﺮ از دو ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی دﯾـﮕـﺮی را رد ﮐﻨـﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤـﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ رﻗﯿـﺐ ﮐـﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫـﺪف ﻣـﻦ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻟـﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دادن آﻧﭽـﻪ در ﮐـﺎر ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘـﺮداز ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﻘﺪی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺟﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﯿـﺐﺟﻮ ﺧﻮاﻧـﺪ.»