کتاب 700 نکته ی کار و کسب

700Nokte
کد کتاب : 86671
شابک : 978-6226659895
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 268
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 14 آذر

معرفی کتاب 700 نکته ی کار و کسب اثر پرویز درگی

پیتــر فیســک بــرای موفقیــت در بــازار، توصیه هــای کاربــردی مفیــدی مطــرح می کنــد و اســتعاره های زیبایــی را بــکار می بــرد. امــا نکتــه ی کلیـدی مباحـث ایشـان، جامعیت نگـری در سـایه ی تعامـل اسـت کـه در چهــار حــوزه بیــان می شــود

الف( جامعیت نگری بین اهداف کوتاه مدت با اهداف بلندمدت

ب( جامعیت نگری بین ایده های ساختارشکن با اقدامات عملی

ج( جامعیت نگــری بیــن نــگاه از درون بــه بیــرون بــا نــگاه از بیــرون به درون

د( جامعیت نگری بین نیم کره ی چپ مغز با نیم کره ی راست مغز تعامــل، مهمتریــن عامــل زیرســاختی موفقیــت اســت کــه بــا نگــرش دوسـویه بیـن درون و بیـرون سـازمان، هدفهـای بلندمـدت و کوتاه مـدت، نیمکــره ی راســت و چــپ مغــز، و همچنیــن ایده هــای افراطــی، خــارج از هنجــار و روال، بــدور از منطــق معمــول و مرســوم، و البتــه اقــدام عملــی دســت یافتنی می شــود.

تعامــل بیــن حــوزه ی اندیشــه و حــوزه ی عمـل و گسـترش فضـای اعتمـاد بـرای پیش بینی آینـده بـا درس گرفتـن از گذشـته و اتخـاذ تصمیمـات بـا ریسـک کمتـر بـرای بهـره وری در زمـان حـال، ضرورتـی انکارناپذیـر بـه شـمار می آیـد. چـه آنکـه، طبـق تعریـف دانشــگاه هــاروارد، موفقیــت عبــارت اســت از انتخــاب اهــداف بایســته و بــه کار بســتن ابــزار شایســته بــه منظــور تحقــق آنهــا و ایــن امکانپذیــر نیسـت مگـر بـا تعامـل بیـن دانشـگاه علـوم و دانشـگاه بـازار.

کتاب 700 نکته ی کار و کسب

پرویز درگی
پرویز درگی متولد تابستان 1345ویزیتور دیروز و معلم امروز بازاریابی ایران است. وی مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی است. مدیر مسئول آموزشگاه بازارسازان ، مدیر مسئول انتشارات بازاریابی و مجلات توسعه مهندسی بازار و بازاریاب بازارساز است. ایشان مدیرعامل گره TMBA و همچنین نویسنده نزدیک به 50 کتاب در حوزه ی بازاریابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی و نایب رئیس انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، رئیس کمیته استاندا...