ناهید سپهرپور

ناهید سپهرپور

کتاب های ناهید سپهرپور

44 درس در کلاس جهانی


ما همه یک معجزه ایم


هیچ چیز تصادفی نیست


رازهای مدیریت وارن بافت


شجاعت


از خوب به عالی


قدرت سکوت


موضوع اصلی چیست؟


بله یا خیر