کول ناسبامر نافلیک

کول ناسبامر نافلیک

کول نوسبامر نافلیک داستانهایی با داده می گوید. او بنیانگذار و مدیر "عامل قصه گویی با داده ها" و نویسنده "داستان پردازی با داده‌ها : راهنمای مصورسازی داده‌ها برای حرفه‌ای‌ها در کسب‌وکار" است (2015) .

کتاب های کول ناسبامر نافلیک