افسانه شعبان زاده

افسانه شعبان زاده

کتاب های افسانه شعبان زاده

ما می تونیم ما می تونیم


غازغازی جون پس چی میخواد؟


یک جوجه ی غاز دو جوجه اردک


چی بود؟ چی بود؟ کدو بود


ما خوش حالیم تو هم بیا


درخت ما عروس شده


کتاب هایی کوچک از غاز و اردک


چیه کیه چه رنگه


این یکی... اون یکی...


بیا، بیا بازی کنیم