افسانه شعبان زاده

افسانه شعبان زاده

کتاب های افسانه شعبان زاده

کتاب هایی کوچک از غاز و اردک


یک جوجه ی غاز دو جوجه اردک


چیه کیه چه رنگه


چی بود؟ چی بود؟ کدو بود


ما می تونیم ما می تونیم


غازغازی جون پس چی میخواد؟


ما خوش حالیم تو هم بیا


درخت ما عروس شده


این یکی... اون یکی...


بیا، بیا بازی کنیم