ویجی پراشاد

ویجی پراشاد

ویجی پراشاد یک مورخ ، روزنامه نگار ، مفسر و روشنفکر مارکسیستی هندی است. او مدیر اجرایی موسسه تحقیقات اجتماعی "تریکانتیننتال" و سردبیر اصلی کتاب های LeftWord است. وی از سالهای 1996 تا 2017 رئیس تاریخ آسیای جنوبی و استاد مطالعات بین المللی در کالج ترینیتی در هارتفورد کانتیکت در ایالات متحده بود و همچنین عضو ارشد انستیتوی ایسام فارس برای سیاست های عمومی و امور بین الملل در بیروت بوده است.

کتاب های ویجی پراشاد