امیر نیک پی

امیر نیک پی

امیر نیک پی متولد سال 1339 ، پژوهشگر و استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی است.

کتاب های امیر نیک پی

اقتصاد فرهنگ و سیاست


خود فرمانروایی در گفتگو


جامعه شناسی دینداری


دفتر عاشق و معشوق


اخلاق


انسان شناسی حقوقی