ریچارد دویت

ریچارد دویت

ریچارد دویت استادیار و رئیس گروه فلسفه در دانشگاه فیرفیلد است. علاوه بر تاریخ و فلسفه علم، علایق پژوهشی پروفسور دیویت شامل منطق ریاضی و فلسفی و فلسفه ذهن است.

کتاب های ریچارد دویت

جهان بینی ها